Home » Oranje Casino » Privacyverklaring

Privacyverklaring

De inhoud van deze privacyverklaring is van toepassing op de gegevens die op deze website staan vermeld. Het online casino waarnaar verwezen wordt via deze website, namelijk Oranje Casino heeft een eigen privacyverklaring. De persoonsgegevens die via deze website verzameld kunnen worden, beschikken over een privacygevoelig karakter. Wij zorgen dan ook voor de nodige zorgvuldigheid ten aanzien van de persoonsgegevens die verzameld kunnen worden. Uiteraard zorgen wij bij het eventueel verwerken van de gegevens voor de nodige beveiliging. Wij houden ons daarbij aan de regels die voortvloeien uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u onder meer informatie over de verwerking en het doel van het verzamelen van persoonsgegevens.

Verwerking van gegevens

Iedereen die deze website bezoekt en daarbij gegevens achterlaat door gebruik te maken van bepaalde diensten kan rekenen op de grootst mogelijke zorgvuldigheid ten aanzien van de privacy. Wij verwerken niet zelf rechtstreeks gegevens, maar uitsluitend als de bezoeker de eigen persoonsgegevens heeft ingevuld. Bijvoorbeeld als er gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om de nieuwsbrief te ontvangen, waarvoor een e-mailadres ingevuld dient te worden. Of als er gegevens worden achtergelaten op het contactformulier dat online verzonden kan worden. Deze website is overigens erop gericht om particulieren informatie te verstrekken over Oranje Casino in de breedste zin van het woord. De WBP is van toepassing op particulieren en niet op bedrijven. Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat het vooral om de naam, adres, woonplaats en mailadres.

Inschrijving of contact

Bij de inschrijving voor een nieuwsbrief met interessante informatie over Oranje Casino dienen een aantal gegevens ingevuld te worden. Dat is logisch, want anders is niet bekend waar de nieuwsbrief naartoe mot worden gezonden en aan welke persoon deze gericht dient te worden. Alleen bezoekers die zichzelf aanmelden voor de nieuwsbrief komen in de lijst met abonnees terecht. Bovendien wordt via een link in de nieuwsbrief altijd de gelegenheid geboden om van de lijst met abonnees gehaald te worden. Indien het contactformulier wordt gebruikt om een vraag te stellen of een mededeling te doen, dan wordt er om een aantal gegevens gevraagd. De persoonsgegevens die dit betreft zullen alleen bewaard worden voor zover het contactverzoek nog in behandeling is. Mocht er van onze zijde contact worden gelegd in verband met commerciële doeleinden, dan wordt altijd de gelegenheid geboden om daar geen gebruik van te maken en een afmelding te realiseren. Locatiegegevens kunnen alleen verzameld worden als er expliciet toestemming voor is gegeven.

Registratie

Als er van een dienst op deze website gebruik wordt gemaakt, dan is er een mogelijkheid dat er om registratie wordt gevraagd. Dat vergemakkelijkt een volgend bezoek doordat niet steeds dezelfde gegevens ingevuld hoeven te worden. In geen geval worden persoonsgegevens die wij verwerken aan derden beschikbaar gesteld. Behalve als de wet ons daartoe verplicht of indien fraude of misbruik van deze website daar aanleiding toegeeft. De persoonsgegevens kunnen dan aan de bevoegde autoriteiten worden verstrekt. Overigens heeft de gegevensregistratie vooral betrekking op persoonsgegevens, zoals e-mailadres, naam, adres en woonplaats.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens heeft absolute prioriteit en daarvoor nemen wij dan ook verschillende maatregelen. Op deze wijze is er sprake van preventief beleid ten aanzien van misbruik van persoonsgegevens of toegang tot persoonsgegevens zonder dat daarvoor toestemming is verleend. Bij het gebruik van social media is er bij de andere partij sprake van een eigen privacybeleid en deze privacyverklaring is dan ook op geen enkele wijze van toepassing op social mediakanalen of op de inhoud van de website van Oranje Casino.

De privacyverklaring kan veranderd worden indien daar aanleiding toe is. Het is dan ook aan te bevelen om bij een regelmatig bezoek aan deze website de privacyverklaring te bekijken of na te gaan of er veranderingen hebben plaatsgevonden. Er kan altijd contact worden opgenomen naar aanleiding van de inhoud van deze privacyverklaring die op deze website van toepassing is.